Slide Register Now! Slide Sightseeding
Junsoo Chung & Tarek Fahmi Vietnam Watch Pitch Video
Slide E-Quitting Sizhe Ai, Zhenbang Fan, Yijie Hu China Watch the Pitch Video Slide Zero Hunger Cubes Jessie Luo & Hangyue Zhang North America Watch the Pitch Video Slide Among the Stars Jue Huang, Bingda Huang,

Jiawei Liu, Erxin Wang
China Watch the Pitch Video
Slide Beaconing Tianxue Liu, Yichen Liu,

Meichen Liu, Yuchen Liu
China Watch the Pitch Video
Slide BigEar Tianle Chen, Zhaoxiang Feng,

Zhiyi Han, Ziyang Zeng
North America Watch the Pitch Video